[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
วัดพระธาตุโป่งขาม  
 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านต๊ำ
วัดพระธาตุโป่งขาม

วัดพระธาตุโป่งขาม เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีพุทธสถานที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุโป่งขาม ภายในพระธาตุโป่งขามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นพุทธสถานเป็นเครื่องยัดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จึงถือเป็นพระธาตุที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๊ำ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่สักการบูชาของพระพุทธศาสนิกชน ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้จัดทำประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามเป็นประจำทุกปี โดยได้ดำเนินการทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติ มีการสรงน้ำพระธาตุ การแสดงความเคารพต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทางด้วยรถยนต์ไปทางถนนลาดยางแยกจากถนนสายเชียงราย-พะเยา จากสี่แยกประตูชัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปทางอำเภอแม่ใจ กิโลเมตรที่ 7 แยกไปทางขวามือ เข้าบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงพระธาตุโป่งขาม
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.