[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
20/ต.ค./2564
ลงพื้นที่สำรวจถนนสาย ม.1 เชื่อม ม.13

สายบ้านท่าเรือ ม.13 เชื่อม บ้านห้วยเคียนเหนือ ม.1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

15/ต.ค./2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

15/ต.ค./2564
ประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการ คกก.ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

14/ต.ค./2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี2565

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

14/ต.ค./2564
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำของตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดพะเยา

14/ต.ค./2564
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ

11/ต.ค./2564
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในหอพักหญิงสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (วิทยาลัยซีเทค)

8/ต.ค./2564
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

5/ต.ค./2564
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นแบบ พร้อมแนวทางจัดทำแผน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

1/ต.ค./2564
สสส.เข้าพบเพื่อเตรียมการศึกษาดูงาน

เพื่อเตรียมการศึกษาดูงานโชว์ แชร์ เชื่อม ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา


ประกาศ (แบบ สด.38) ผู้ประกาศ:admin


รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (885/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(242/0)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....    

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการ คกก.ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี2565
( 16/ต.ค./2564 )

-


ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำของตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นแบบ พร้อมแนวทางจัดทำแผน
( 6/ต.ค./2564 )

-


สสส.เข้าพบเพื่อเตรียมการศึกษาดูงาน
( 4/ต.ค./2564 )

-


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
( 23/ก.ย./2564 )

-


ประชาชนตำบลบ้านต๊ำเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด - 19
( 23/ก.ย./2564 )

-


โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี ตำบลบ้านต๊ำ
( 23/ก.ย./2564 )

-


เทศบาลตำบลบ้านต๊ำรับมอบน้ำดื่มจาก “คลินิกเวชกรรมหมอทิพวรรณ”
( 22/ก.ย./2564 )

-

[Total 250 Gallery]


 
 


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.