เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

 ร้องเรียน - ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน  ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน เลือกไฟล์ประกอบการร้องเรียน (ประเภทไฟล์ PNG , JPG , JPEG)


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลและประพฤติมิชอบตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา

หมายเหตุ : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูล
  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาตามที่อยู่ในช่องทางที่ 1
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : Bantam Subdistrict Municipality
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://bantamlocal.go.th/index/corrupt.php
  • ช่องทางที่ 5 สายด่วนผู้บริหาร : นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ โทร 08-1883-1926