เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ(พ.ศ.2566-2570) (23 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 270

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม