เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมจัดทำร่างแผนฯ2566-2570เพิ่มเติม ครั้งที่3/2566 (26 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 258

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม