เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (26 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น โดย นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชนตำบลบ้านต๊ำทุกหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ จำนวน 50 คน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการแผนพัฒนา จำนวน 65 โครงการบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 และเห็นชอบให้ส่งโครงการที่เกินศักยภาพให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 309

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม