เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับใบประกาศเกียรติคุณ/โล่รางวัลเกียรติคุณ Long Term Care (9 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และนายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ/โล่รางวัลเกียรติคุณ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการงานส่งเสริมสุขภาพระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2566 ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพที่ 1 และประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำขอขอบคุณ นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ที่ร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตำบลบ้านต๊ำ เพื่อให้ชาวตำบลบ้านต๊ำได้มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 174

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม