[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1173
อังคาร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ข่าวทั้งหมด]

      รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 5/ต.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ก.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ส.ค./2564
      รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 3 13/ส.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง 24/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตํะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2564
      ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง โด่ยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ค./2564
      ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ค./2564
      ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บต-6740 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/พ.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-6562 พะเยาโดยวิธีเจาะจง 21/เม.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/พ.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/พ.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-6562 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/เม.ย./2564
      ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซอย 9-11 ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ซอย3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายหลาน ใจลา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน จำนวน 1 จุด บ้านนางสุพิน กันทะไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 17 พร้อมถมดินไหล่ทง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอยบ้านนายปิติกร เก่งแรง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคาดลำเหมือง สายสันกลาง โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดข้างถนนสาย 1127 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยบ้านนางดารุณี หมั่นไร่ พร้อมถมดินไหล่ทาง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/พ.ย./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายทุ่งใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/พ.ย./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ย./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13/ส.ค./2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 11ม7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/ส.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/พ.ค./2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/พ.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) 9/เม.ย./2563
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/มี.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 11/ก.พ./2563
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/ม.ค./2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามร่องยาว หมู่ที่ 9 บ้านสัน(ทดแทนของเดิม) 4/ก.พ./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี 4/ก.พ./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 9 บ้านสัน ตำบลท่าจำปี 4/ก.พ./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่ ม.11 9/พ.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 30/ต.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีดเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 5 26/ต.ค./2561
      ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 28/ก.ย./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระวางที่ดินและแผนที่ภาษี(ผท.7) เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ส.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกสายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่4 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 2/2 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ 6/ก.ค./2561
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางขึ้นพระธาตุโป่งขาม โดยใช้พาราแอสฟัสติคคอนกรีต ม.10 25/พ.ค./2561
      สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินหน้าโรงเรียนบ้านต้ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง 4/พ.ค./2561
      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ตำบลท่าจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของเทศบาลตำบลท่าจำปี 25/เม.ย./2561
      โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ 7/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายแง่ซ้าย หมู่ที่ 8 11/ม.ค./2561
      โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายสรุพล ต่วนชะเอมข้างถนน 1127 หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ 10/ม.ค./2561
      โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินข้างบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ 10/ม.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/มี.ค./2560
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ 20/ก.พ./2560
      สอบราคาจ้าง คสลและรางน้ำ 18/พ.ย./2559
      สอบราคาจ้าง 2 โครงการ 19/ส.ค./2559
      ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10/ธ.ค./2558
      สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ 3/ก.ย./2558
      สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 13/ก.ค./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 3/ก.ค./2558
      ประการผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 30/มิ.ย./2558
      สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 25/พ.ค./2558
      สอบราคาจ้างเหมาบริหารศึกษาดูงานภายในประเทศ 9/เม.ย./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3/เม.ย./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ 25/ต.ค./2557
      สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 26/ส.ค./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน 26/ส.ค./2557
      สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา 25/มิ.ย./2557
      สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ 9/เม.ย./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง 24/มี.ค./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 12/มี.ค./2557
      รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28/ก.พ./2557
      ประกาศผลการสอบราคาติดตั้งกล้อง CCTV 28/ก.พ./2557
      สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด(ก.พ.) 6/ก.พ./2557
      สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด 25/ธ.ค./2556
      สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 20/ธ.ค./2556
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.