เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.บ้านต๊ำ(พ.ศ.2566-2570) (23 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น โดย นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 296

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม