เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำขอขอบคุณผู้ชำระภาษีฯ ทุกท่านที่ท่านให้ความร่วมมือในการชำระภาษี (21 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำขอขอบคุณผู้ชำระภาษีฯ ทุกท่านที่ท่านให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลเป็นอย่างดีเสมอมา และในปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่

❤️ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 408,550 บาท
❤️ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 744,725.54 บาท
❤️ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บไ้ด้เป็นจำนวนเงิน 3,004.93 บาท
❤️ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 12,771.10 บาท
???? รวมเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ 1,169,051.57 บาท ????

           ทางเทศบาลฯ ได้นำเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ ไปพัฒนาตำบลบ้านต๊ำให้มีความเจริญทั้งทางด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานต่อไป ????สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2566 สามารถติดต่อเพื่อขอชำระภาษีได้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กองคลัง งานพัฒนารายได้ ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.⏰

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 83

ภาพกิจกรรมรวม