เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลคะแนนระดับผ่านดี) (21 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลคะแนนระดับผ่านดี) จากท่านบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (85 คะแนนขึ้นไป) รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 หน่วยงาน เข้ารับมอบใบประกาศฯ ในครั้งนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 43

ภาพกิจกรรมรวม