เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมบูรณาการประสานแผนงาน โครงการกิจกรรมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย “บวร” (28 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้านต๊ำ ร่วมบูรณาการประสานแผนงาน โครงการกิจกรรมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย “บวร” อำเภอเมืองพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ สวมใส่ผ้าไทย เข้าวัด สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งบ้านหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไกโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งมีประชาชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
             1) กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในตำบลโดยการปล่อยพันธุ์ปลาในลำน้ำต๊ำ และปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ
             2) พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ 6 ต.บ้านต๊ำ
             3) มอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต.บ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 72

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม