เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (20 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

ด้วย นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รายงานขอให้อำเภอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มกราคม 2566 และได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ เสนอมติเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเสนอมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยา โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 218

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม