เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านที่อยู่ริมลำห้วยแม่ต๊ำ (25 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านที่อยู่ริมลำห้วยแม่ต๊ำ ทั้งสองฝั่ง และบูรณาการแผนชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้แทนคุมความประพฤติจังหวัดพะเยา ผู้แทนจัดหางานจังหวัดพะเยา ผู้แทนพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา ผู้แทนเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ผู้แทนที่ทำการตำรวจตำบลบ้านต๊ำ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 7,6,12,5,4,3,2 ที่อยู่ริมลำห้วยแม่ต๊ำ จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน 100 เสียง โดยจะนำมติที่ประชุมไปประกอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ต๊ำ งบประมาณ 200,000,000 บาท เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 76

ภาพกิจกรรมรวม