เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::
 1.  ประเมิน ITA
 2.  แผนพัฒนา/แผน 5 ปี
 3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 4.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 6.  แผนการดำเนินงาน
 7.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 8.  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
 10.  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 11.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 12.  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
 13.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
 14.  รายงานการเงินประจำเดือน
 15.  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ
 16.  รายงานผลการประเมิน อปท.(LPA)
 17.  งบแสดงฐานะทางการเงิน
 18.  การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 19.  รายงานผลตรวจสอบจาก สตง.
 20.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 21.  คู่มือประชาชน
 22.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 23.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 25.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 26.  ฐานข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุ
 27.  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณา
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com