เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนพัฒนา/แผน 5 ปี

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 และเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2565 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พ.ศ.2566-2570 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2564 และเพิ่มเติมครั้งที่ 7/2564 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 แก้ไขครั้งที่ 6/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5/2564 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2563 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2558-2561
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 2558-2560
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com