เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ
 
บริการฉับไว ใส่ใจปัญหา
มุ่งมั่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม
 
พันธกิจ มีดังนี้
 
๑. นโยบายด้านแหล่งน้ำ
- พัฒนาลำน้ำที่ตื้นเขิน ซ่อม/สร้างฝายกั้นน้ำ ที่เก็บกักน้ำ บริหารจัดการน้ำร่วมกับคณะกรรมการต่างๆในตำบลอย่างมีส่วนร่วม
- ติดตามโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วของห้วยน้ำจำไผ่ เพื่อแบ่งน้ำลงอ่างห้วยเฮือก และทุ่งห้วยวัดแง่ซ้าย
 
๒. นโยบายด้านการศึกษา
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน ผู้ดูแลเด็ก และประชาชนเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี ๒๕๕๘
 
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการติดตั้งโคมไฟสาธารณะให้ทุกหมู่บ้านครอบคลุมทั้ง ๑๓ ชุมชน
- สนับสนุนติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิด ในจุดที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
- สนับสนุนการทำป้ายบอกสถานที่ และการทำป้ายระวังเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน และรั้วกั้นจุดอันตรายสองข้างทางในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
- สนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร และไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทุกแห่ง
- สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักในตำบลบ้านต๊ำ ก่อสร้างถนนและซอยในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง
 
๔. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้เพิ่ม
- สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เช่น การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากวัสดุธรรมชาติ การไถกลบตอซังข้าว
- สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการผลิต ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า และกลุ่มอื่นๆ ยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ OTOP
- สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีการผลิตข้าวพันธ์ดี เมล็ดพันธุ์ และพืชไร่
- สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด
- สนับสนุนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ (เกษตรปลอดภัย)
 
๕. นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนและป้องกันควบคุมโรคต่างๆ
- สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ เช่น โรคติดต่อต่างๆ
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพให้ อสม. และประชาชนในทุกหมู่บ้าน
- สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่นๆ
 
๖. นโยบายด้านการกีฬา
- สนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ
- สนับสนุนให้มีรถรับส่งคนไข้ให้ถึงสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
 
๗. นโยบายด้านแหล่งท่องเที่ยว
- สนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปากทางบ้านท่าเรือ และพัฒนาสองข้างถนนตลอดสายให้ดูสะอาดตา
- สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เช่น วัดพระธาตุโป่งขาม น้ำตกจำปาทอง น้ำตกขุนต๊ำ อ่างห้วยเฮีอก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 
๘. นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการ
- สนับสนุนส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำให้มั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีส่วนร่วมในกรพัฒนาท้องถิ่น
- สนับสนุนส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ในการ่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่น เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม และกิจกรรมอื่นๆ
 
๙. นโยบายด้านศาสนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมของตำบลอย่างบูรณาการ
- สนับสนุนส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน
- สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆในตำบล
 
๑๐. นโยบายด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล
- สนับสนุนส่งเสริมการประสานงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร ชรบ. สตบ. อปพร. เพื่อจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังภัยยาเสพติด และความปลอดภัยด้านอื่นๆ
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่ยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ
- สนับสนุนส่งเสริมการอบรมศึกษาดูงานผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นให้การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
๑๑. นโยบายด้านบรรเทาสาธารณภัย
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง และกำลังคน
- สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมและทบทวน อาสาสมัคร ชรบ. สตบ. อปพร.
- สนับสนุนส่งเสริมจัดให้มียามท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน
 
๑๒. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่า บวชป่า และอนุรักษ์ป่าชุมชน
- สนับสนุนส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนทุกหมู่บ้าน
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะกำจัดขยะ ลดขยะในครัวเรือน และรักษาความสะอาดของถนน คูคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นระบบการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ
 
๑๓. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
- สนับสนุนส่งเสริมให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลอย่างบูรณาการ
- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่
 
๑๔. นโยบายด้านการบริการในสำนักงาน
- สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรและผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชน
- สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com